Наредба и Вътрешни правила

 • УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТ
 • 23.09.2015 г.

НАРЕДБА

и вътрешни правила за

организиране и провеждане на Общински кръг

от ученически игри през учебната 2017/2018 година


изтегли - Наредба                   

Настоящите правила уреждат организирането и провеждането на Общински кръг от Ученическите игри през учебната 2017/2018 г.

 

I.   ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

1.  Общинският кръг на ученическите игри се организира от Дирекция „Спорт”, Община Варна със съдействието на Регионално управление на образованието – Варна, Министерство на Младежка и спорта - Варна и Областен ученически спортен клуб.

2.  Дирекция „Спорт“ в срок до 20.09.2017 г. изпраща писмо запитване по електронната поща на училищата с формуляр заявка за участие в ученическите игри.

3.  До 29.09.2017 г. училищата подават попълнени заявки за участие и обявяват предоставената спортна база за домакинство по вид спорт, чрез деловодството на Община Варна до директора на дирекция „Спорт“.

4.  След получаване на всички заявки, експерт от Дирекция „Спорт“ обработва формулярите и изготвя списъци с отборите участници.

5.  Преди началото на състезанията се обявява график за провеждане на технически конференции по всички видове спорт, който се изпраща по електронната поща на училищата, не по-късно от 3 дни преди конференцията.

6.  Експерт от Дирекция „Спорт“, главните съдии и главните ръководители провеждат технически конференции по всички видове спорт, на които се изготвят програмите и графиците на състезанията, определят се датите и спортните бази за провеждането на игрите по различните видове спорт.

7.  Представители на училища, които са подали заявки, но не са се явили на техническа конференция, няма да се допускат за участие в Ученически игри 2017/2018 година.

8.  В 3 дневен срок след техническата конференция главният съдия изготвя и предава програма и график по вида спорт на експерт от Дирекция „Спорт“, който я изпраща по електронната поща на училищата.

9.  В едноседмичен срок след изготвянето на графиците, Дирекция „Спорт“ ги допълва с местата за провеждане на състезанията, информира в писмен вид директорите на училищата, отговорниците на спортните бази за полагащите им се финансови средства за помощен персонал, съгласно правилата за организиране и провеждане на Ученически игри.

 1. Непосредствено преди състезанията водачите на отбори запознават учениците с раздел II от „Правилник за вътрешния ред в спортните обекти при провеждане на ученически игри град Варна“, който е неразделна част от тази наредба.
 2. Водачите на отбори декларират, че са запознали участващите ученици с раздел II от правилника за вътрешния ред в спортните обекти при провеждане на ученически игри град Варна, като подписват декларация по образец.
 3. Отбор, чийто водач не е подписал декларацията по т.11,  не се допуска до участие в състезанието по вида спорт.
 4. Дирекция „Спорт“, поема финансовите разходи за съдийски и докторски хонорари, награди, наеми на спортни съоръжения и други по организирането и провеждането на ученическите игри в Общинския етап.
 5. В тридневен срок след приключването на състезанията по даден вид спорт, главният съдия и главния ръководител предоставят документацията от всяко състезание с попълнени хонорарни сметки и списък на съдийския, лекарския, обслужващия персонал и главен ръководител, след което ги предават на експерт то Дирекция „Спорт“.
 6. След получаването на крайните резултати по всички видове спорт, експерт от Дирекция „Спорт“ ги предоставя на РУО - Варна, не по късно от 20.02.2018г.
 7. Експертите от Дирекция „Спорт“ осъществяват цялостен контрол на всички нива на състезанията. Констатирани нарушения, се описват в протокола на главния ръководител.
 8. При приемане на домакинство на финални състезания по различните видове спорт на територията на Община Варна, представител на град Варна е победителя в Общинския кръг.

18.  Информация относно програмите, наредбите и графиците за провеждане на игрите по видове спорт се изпращат на електронната поща на училищата и публикува на сайта на Дирекция „Спорт” – www.sportvarna.com

 

 

II.   ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ ГРАД ВАРНА

1.  Ред и дисциплина

 1. 1.1   Състезанията в спортната база се водят съгласно утвърдените графици под непосредствения контрол на водача на отбора. Същият е отговорен за реда и дисциплината на групата и отделните състезатели.
 2. 1.2   Отбори и ученици без водач не се допускат в залата.
 3. 1.3   Водачът на отбора е длъжен да бъде в спортния комплекс най-малко петнадесет минути преди началото на срещите на своя отбор и да напусне комплекса след излизането на последния състезател на отбора.
 4. 1.4   Водачът е длъжен да раздаде, а след завършване на тренировката да накара занимаващите се да приберат всички спортни уреди и съоръжения и ги поставят на определените места.
 5. 1.5   Влизането в спортните зали става само с предназначени за тренировъчния процес обувки и екипи. Лица без такива не се допускат в залите! Преобличането става само в съблекалните.
 6. 1.6   Ако в интерес на състезанието се налага присъствие на публика, това може да стане с разрешението на отговорника на залата.
 7. 1.7   Посетителите на спортния обект спазват правилника за вътрешния ред и разпорежданията на отговорника, свързани със стопанисването и запазване на имуществото.
 8. 1.8   Водачи и ученици участници носят материална отговорност за виновно причинени щети!
 9. 2.1   Сервизните помещения се измиват и хлорират ежедневно от дежурния персонал.
 10. 2.2   Състезателите са длъжни да спазват изрядна чистота в залата и съблекалните.
 11. 2.3   Санитарно-хигиенните изисквания да се спазват строго от персонала и ползващите спортния обект.
 12. 3.1   Обслужващият персонал и посещаващите спортния обект, са длъжни да спазват изисквания на РЗИ и служба “Противопожарна и аварийна безопасност”.
 13. 3.2   За загубени вещи и ценности – персоналът и организаторите не носят отговорност.
 14. 3.3   Намерени вещи от персонала се съхраняват и могат да бъдат потърсени в 7 дневен срок.
 15. 3.4   Забранява се:

2.     Санитарно-хигиенни норми

3.     Общи положения

- оставянето на съхранение в съблекалните и треньорските стаи на неизпрани екипи, хавлии, обувки и др.;

- пререкания и грубо отношение към обслужващия персонал;

- в залата, коридорите и съблекалните пушенето на цигари;

- хвърлянето на дъвки, хранителни и други отпадъци в залите, коридорите и съблекалните;

- плюенето в залата и помещенията;

- консумирането на алкохол, семки и плодове;

- воденето на кучета и др. животни;

- вдигане на шум, блъскане на врати и др.;

- драскане по стените, пода и таваните на залите и съблекалните;

- паркирането на велосипеди в преддверието на залите;

4.  Нарушителите на настоящия правилник ще бъдат санкционирани, както следва:

- носят отговорност по „Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия“;

- при по-тежки провинения, случаите се отнасят към съответните компетентни органи;

- не се допускат до участие в състезанието;

- покриват разходите за нанесените материални и имуществени щети.

 

За прилагането и съблюдаването на настоящия правилник е отговорен главният ръководител и отговорникът на спортния обект.

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

1.  Координира цялостната организация – комуникира с отговорника на спортната база, посреща отборите, извършва проверка на документите преди състезанието, проверява присъствието на лекар в деня на самото състезание;

2.  Заедно с главния съдия провежда техническата конференция, състезанията по всеки вид спорт и проверява необходимата документация;

3.  Следи и контролира провеждането на цялостното състезание и присъствието на отборите;

4.  Предоставя и запознава с „Наредбата и вътрешните правила за организиране и провеждане на Общински кръг от ученическите игри“ водачите на отбори. Предоставя за подпис и съхранява декларациите за отговорности и нарушения от водачите на отборите;

5.  Следи за строяването на отборите преди началото на срещите за официално начало и поздравяване на състезателите;

6.  Представя доклад и отчет, цялата документацията, включително крайните резултати за проведеното състезание по видове спорт, в Дирекция „Спорт“ до 3 дни след приключване на последната среща;

7.  Констатира, отразява в протокол и налага наказания при нарушаване на наредбата за организиране и провеждане на Общински кръг от ученически игри.

8.  Подписва декларация, че е запознат и приема условията на „Наредба и вътрешни правила за организиране и провеждане на Общински кръг от ученическите игри през учебната 2017/2018 година“.

 

 КРИСТИАН ДИМИТРОВ

Община Варна,

Директор на дирекция “Спорт”

 

ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА

Началник на РУО - Варна

 

 

…………………………………

Експерт на ММС за Област Варна, Добрич

 

 ЦЕЦКО ЦЕКОВ

Председател

Областен ученически спортен клуб

 

 
Споделете вашето мнение
Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close